HR Woordenboek

Het HR Business Point woordenboek bevat onderwerpen en begrippen waarmee wij u kunnen helpen. Zit uw onderwerp of vraag er niet bij, neem dan contact met ons op. Wij zullen er alles aan doen om uw vraag te beantwoorden. Het woordenboek is een dynamische lijst die aangevuld zal worden met actuele onderwerpen of begrippen die u mist.

 

 

Adviesaanvraag
Heeft u een OR en moet u een adviesaanvraag doen volgens Art. 25 van de Wet op de Ondernemingsraden? HR Business Point beschikt over jarenlange ervaring op dit gebied en kent de tactische en juridische spelregels. We helpen u het proces door, schrijven de adviesaanvraag of coachen op gepaste afstand. U bepaalt onze inzet. Zie verder: Boardroom Support, Consultancy, HR Coaching & Support, HR Small & Medium Business.
Adviesrecht
Als u een OR heeft dient u rekening te houden met de wet op de OR Art. 25. Deze schrijft voor dat u advies moet vragen aan uw OR bij een aantal onderwerpen. Doet u dit niet dan kan de OR haar recht op advies doen gelden. Zie verder: Boardroom Support, Consultancy, HR Coaching & Support, HR Small & Medium Business.
Advocaat arbeidsrecht
Onze adviseurs kunnen vrijwel elke arbeidsrechtvraag beantwoorden of knelpunt oplossen. Tactiek en juridische kennis en ervaring gaan dan samen. Maar voor zeer specifieke situatie kan worden teruggevallen op onze arbeidsrecht advocaat of wordt de casus overgedragen als de (kanton)rechter het eindstation is. Zie verder: Arbeidsjuridisch, HR Small & Medium Business.
Afdelingsoverleg
Effectiviteit en efficiency van (afdelings)overleg valt of staat bij duidelijkheid over het doel en inhoud van het overleg, de actieve deelname van de deelnemers en de juiste sturing en feedback. HR Business Point helpt u organisatie bij het renderend maken en houden van afdelingsoverleg. Zie verder: HR Coaching & Support, Boardroom Support, Consultancy, Small & Medium Business.
Arbeidsconflict
Voorkomen is beter dan genezen. Door tijdig de juiste (beleids)maatregelen te nemen en goed management kunt u conflicten voorkomen of er correct mee omgaan. Zie verder: HR Small & Medium Business, HR Coaching & Support, Boardroom Support, Interim. Valt het conflict niet meer op te lossen dan helpen wij u ook. Zie verder: Arbeidsjuridisch.
Arbeidscontract
Stel zelf uw arbeidsovereenkomst samen met onze contract generator of neem contact met ons op als uw organisatie onder een CAO valt of als u een maatwerk verzoek heeft. Samen met onze arbeidsrechtadvocaat zorgen wij ervoor dat de artikelen up to date blijven.
Arbeidsdeskundig onderzoek
Als onderdeel van onze casemanagement opdrachten bij arbeidsongeschiktheid dient vaak een arbeidsdeskundig onderzoek te worden uitgevoerd. Vanuit ons netwerk schakelen wij dan gecertificeerde en ervaren arbeidsdeskundigen in. Zie verder: HR Small & Medium Business.
Arbeidsdeskundige
Als onderdeel van onze casemanagement opdrachten dient vaak een arbeidsdeskundig onderzoek te worden uitgevoerd. Vanuit ons netwerk schakelen wij dan gecertificeerde en ervaren arbeidsdeskundigen in. Zie verder: HR Small & Medium Business, Arbo en (ziekte)verzuim.
Arbeidsgeschil
Als u en uw medewerker er samen niet uitkomen kan HR Business Point, door de juiste interventie, de relatie en/of de verhoudingenweer op het juiste spoor zetten. Zie verder: HR Coaching & Support, HR Small & Medium Business. Komen we er samen niet uit dan bieden wij de juiste Arbeidsjuridische ondersteuning. Zie verder: Arbeidsjuridisch.
Arbeidsmotivatie
Uitdaging, werkplezier, ontwikkelmogelijkheden, zelfstandigheid en betrokkenheid en de wijze van aansturing. Zo maar een aantal begrippen die bepalend kunnen zijn voor de arbeidsmotivatie van uw medewerkers. Het succes van uw organisatie wordt voor een belangrijk deel bepaald door de juiste inzet van gemotiveerde medewerkers. Wij helpen u te ontdekken welke factoren bij uw medewerkers voor de juiste motivatie zorgen, maar ook wat tegenwerkende krachten zijn. Zie verder: Boardroom Support, Consultancy, HR Coaching & Support.
Arbeidsongeschiktheid
Door het creëren van de juiste werkomstandigheden, het nemen van preventieve maatregelen en adequaat gezondheidsmanagement kan werk gerelateerd verzuim worden geminimaliseerd. Doet verzuim zich voor dan ondersteunen wij u met casemanagement, waarbij het correct volgen van de poortwachter procedure, goed werkgeverschap en een tactische begeleiding van het verzuim centraal staan. Zie verder: Consultancy, HR Coaching & Support, HR Small & Medium Business, Arbeidsjuridisch.
Arbeidsovereenkomst
Wij stellen in overleg met u de juiste arbeidsovereenkomst(en) voor uw organisatie op. Neem contact met ons op als uw organisatie onder een CAO valt of als u een maatwerk verzoek heeft. Samen met onze arbeidsrechtadvocaat zorgen wij ervoor dat de arbeidsovereenkomst(en) up to date blijven Zie verder: Arbeidsjuridisch.
Arbeidsrecht
Onze adviseurs kunnen vrijwel elke arbeidsrechtvraag beantwoorden of knelpunt oplossen. Tactiek en juridische kennis en ervaring gaan dan samen. Maar voor zeer specifieke situaties kan worden teruggevallen op onze arbeidsrecht advocaat of wordt de casus overgedragen als de (kanton)rechter het eindstation is. Zie verder: Arbeidsjuridisch, HR Small & Medium Business.
Arbeidsrelatie
Een goede arbeidsrelatie is de smeerolie voor uw organisatie, geeft energie en nodigt uit voor feedback. Investeren in goed onderhoud is daarbij een voorwaarde. Kennismaken met onze aanpak en ervaring, nodig ons uit voor een vrijblijvende oriëntatie of raadpleeg onze ambassadeurs Zie verder: HR Small & Medium Business, HR Coaching & Support, Interim.
Arbeidsverhouding
Arbeidsverhoudingen evolueren vrijwel continu. Nieuwe generaties, de managementstijl de economie en maatschappelijke ontwikkelingen allemaal zijn ze van invloed op de arbeidsverhoudingen. Tijdig anticiperen is een must om uw arbeidspotentieel optimaal te benutten en te zorgen voor betrokken en bevlogen medewerkers die met plezier hun werk doen. Zie verder: Boardroom Support, HR Coaching & Support, Interim, HR Small & Medium Business.
Arboarts
Een goed geïnformeerde Arboarts kan de juiste analyse stellen. Wij zorgen ervoor dat bij verzuim uw Arboarts tijdig en juist wordt geïnformeerd. Maar nog beter is het als wij de arts leren kennen en hij het bedrijf. Gezondheidsmanagement en optimale verzuimbegeleiding worden zo correct gefaciliteerd tegen redelijke kosten. Wij helpen u ook bij het kiezen van de arts die bij uw bedrijf past. Zie verder: HR Small & Medium Business, Arbo en (ziekte)verzuim.
Arbodienst
Een belangrijke partner in het voorkomen en begeleiden van verzuim. Wilt u full service of op verrichtingen basis? Er zijn vele varianten denkbaar met elk een eigen kostenplaatje. Wij ondersteunen u bij de juiste keuze en de inzet van de arbodienst in de praktijk. Kortom een arbodienst die bij u past. Zie verder: Consultancy, HR Small & Medium Business, HR Coaching & Support, Arbo en (ziekte)verzuim.
Auto van de Zaak
Welk beleid hanteert u op dit gebied en wat heeft u hierover vastgelegd? De auto als arbeidsvoorwaarde of noodzakelijk voor de functie-uitoefening. Ken de voordelen en valkuilen, fiscale gevolgen en herken de emotionele aspecten. Wij houden u de spiegel voor en helpen u bij het maken van de juiste keuzes en correcte vastlegging van afspraken. Zie verder: Arbeidsjuridisch, Accounting, HR Small & Medium Business.
Beëindigingovereenkomst
In praktijk wordt vaak ook de benaming vaststellingovereenkomst of ontslagregeling gehanteerd. In onderling overleg beëindigen van de arbeidsovereenkomst kan zonder tussenkomst van UWV of kantonrechter. Werknemer en werkgever onderhandelen dan over de voorwaarden van beëindiging. Het onderhandelingsresultaat wordt vervolgens vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst. HR Business Point ondersteunt u bij het tactisch voeren van de onderhandeling en het correct vastleggen van de afspraken in juridisch waterdichte overeenkomst. Zie verder: Arbeidsjuridisch, HR Small & Medium Business, HR Coaching & Support.
Beloningsgebouw
Raakt u het overzicht over alle beloning kwijt en/of komen er steeds meer functies en medewerkers bij dan is een beloningsgebouw een prima instrument om de beloningsverhouding in uw organisatie transparant te maken en heeft u een betrouwbare basis voor analyse en benchmark. Combineert u dat met rangordening van functies dan stijgt daarmee de objectiviteit van de beloningsverhoudingen. Zie verder: Consultancy, Interim, HR Small & Medium Business, Accounting.
Beloningsniveau
Heldere normen en uitgangspunten voor het belonen van uw medewerkers geeft u handvatten voor de juiste financiële waardering van uw medewerkers, maar ook waarom, wanneer en hoe u kunt differentiëren in beloning op basis van prestatie, functiezwaarte en marktontwikkelingen. De specifieke kennis en ervaring met beloningsvraagstukken van onze adviseurs helpen u daarbij. Zie verder: Consultancy, HR Small & Medium Business, Accounting.
Beloningssysteem
Heldere normen en uitgangspunten voor het belonen van uw medewerkers geeft u handvatten voor de juiste financiële waardering van uw medewerkers, geeft u de juiste stuurinformatie voor de kosten en opbrengsten van arbeid en biedt u de gelegenheid om een betrouwbaar benchmark uit te voeren. De specifieke kennis en ervaring van onze adviseurs helpen u daarbij. Zie verder: Consultancy, HR Small & Medium Business, Accounting.
Beoordelingsformulier
Stel zelf uw beoordelingsformulier samen met de Jaargesprek generator van HR Business Point. Vul de taken in en selecteer de competenties en u kunt aan de slag met uw beoordeling. Wilt u alles op papier, liever digitaal of een combinatie, de Jaargesprek generator biedt u een handzame oplossing op maat en u kunt direct aan de gang zonder uitgebreide instructie.
Beoordelingssysteem
Het beoordelen van medewerkers gebeurt elke dag, maar wat zijn nu de kernpunten waar de medewerker aan moet voldoen en wat zijn de gevolgen als dat niet lukt? Een beoordelingssysteem biedt de mogelijkheid om aan de hand van heldere en bij voorkeur meetbare functiecriteria het functioneren van een medewerker zo objectief mogelijk te kwalificeren. Succesvolle beoordelingssystemen onderscheiden zich door heldere beoordelingscriteria, gebruiksgemak en een zo objectief mogelijk resultaat. Het resultaat biedt duidelijkheid, openingen voor ontwikkeling en concrete dossier informatie. Met de Jaargesprek generator van HR Business Point kunt u online het functioneren van uw medewerkers beoordelen. Zie verder: Consultancy, HR Small & Medium Business .
Beroepsprocedure
Bij een interne procedure, zoals bijvoorbeeld functiewaardering, is er veelal sprake van een mogelijkheid tot beroep. HR Business Point stelt deze op met behulp van voorbeelden uit onze database en onder gebruikmaking van onze ervaring. Ook kunnen wij als (onafhankelijk) expert zitting nemen in de beroepscommissie. Zie verder: Consultancy, Small & Medium Business, Arbeidsjuridisch.
Bonusbeloning
Structureel of incidenteel belonen blijft organisaties bezighouden. Wat zijn de voor en nadelen? Onderzoek wijst telkens opnieuw uit dat prestatiebonussen in de meeste gevallen niet leiden tot een hogere motivatie en de arbeidsproductiviteit eerder lager dan hoger wordt. Wij helpen u graag bij het maken van de juiste keuze; wat goed bij uw organisatie past. Zie verder: Consultancy, HR Small & Medium Business, Accounting.
Boventalligheid
Reorganiseert uw organisatie en/of slankt deze af? Dan kan het gebeuren dat ook het aantal medewerkers dient af te nemen. Medewerkers die worden aangemerkt als boventallig weten dan dat hun functie of arbeidsplaats komt te vervallen en dat zij mogelijk in aanmerking komen voor overplaatsing of ontslagbegeleiding. Wij helpen u bij het opstellen van een reorganisatieplan, ontslagaanvraag, sociaalplan, inrichting mobiliteitsactiviteiten en passende herplaatsingsmaatregelen. Zie verder: Consultancy, HR Small & Medium Business, Boardroom Support, HR Coaching & Support, Interim.
CAO overleg
Heeft uw bedrijf een eigen CAO dan ondersteunen wij u bij actualiseren van de arbeidsvoorwaarden en het overleg met vakbonden of OR. Valt uw bedrijf onder een bedrijfstak CAO dan helpen wij u met het implementeren van nieuwe afspraken en regels. Zie verder: Consultancy, Arbeidsjuridisch, HR Small & Medium Business.
CAO verhoging
Veel CAO's kennen loon/salarisschalen welke bij goed en volledig functioneren worden doorlopen. Maar wat te doen bij functiewijziging, functiewaardering, leeftijdsontwikkeling, als het maximum is bereikt en als de medewerker niet goed functioneert. HR Business Point beschikt over een instrument om het functioneren adequaat te evalueren in relatie tot loon/salarisontwikkeling. CAO en bedrijfseigen regelingen gaan vaak hand in hand waardoor er bij loon/salarisontwikkelingen een adequate afweging moet worden gemaakt van de beloningsverhoudingen en de juridische en bedrijfseconomische aspecten. Zie verder: Consultancy, HR Small & Medium Business, Accounting, Arbeidsjuridisch.
CAO
De adviseurs van HR Business Point zijn goed ingevoerd in diverse CAO's zoals grafimedia, Nederlandse podia, Poppodia en festivals, bouw, (klein)metaal, (interieur) architecten, kartoflex etc. Dit hangt samen met de klanten die wij ondersteunen. Kennen wij de CAO niet, dan maakt onze ervaring dat wij deze snel kunnen doorgronden. Zie verder: Consultancy, HR Small & Medium Business en Arbeidsjuridisch.
Capaciteitentest
Welke intellectuele capaciteiten heeft u nodig voor een team, functie of de realisatie en/of ontwikkeling van uw product of dienst? En zorgt ervoor dat u de juiste kandidaat in huis krijgt en houdt? HR Business Point definieert samen met u wat nodig is en test met behulp van onze online capaciteiten en competentie matcher het niveau van een kandidaat of medewerker. Zie verder: Assessment, Consultancy, HR Small & Medium Business.
Casemanagement
Professioneel casemanagement bij arbeidsongeschiktheid zorgt ervoor dat u en uw medewerker tijdig de juiste stappen nemen voor re-integratie en als dat niet lukt een dossier dat UWV proof is. Wij nemen met u de juiste tactische en juridische stappen, leggen zaken adequaat vast en onderhouden contact met arbodienst, arbeidsdeskundigen, verzuimdiagnostische centra en re-integratiebureaus. Zie verder: Small & Medium Business, Consultancy, Arbo en (ziekte)verzuim.
Centrale Ondernemingsraad
Training en HR Coaching & Support van uw COR op zowel bedrijfseconomische als juridische aspecten zodat de COR als volwaardig gesprekspartner samen met het management inhoud geeft aan effectieve en efficiënte bedrijfsvoering van uw organisatie. Onze ervaren trainers en coaches zorgen ervoor dat uw COR leden over de juiste kennis en vaardigheden beschikken voor hun medezeggenschapsrol. Zie verder: Consultancy, HR Coaching & Support.
Competentiegenerator
Onze online competentiegenerator selecteert u per functie de kerncompetenties. Wij hebben per competentie vier functioneringsniveaus beschreven, waardoor het eenvoudig wordt het functioneren van uw medewerker te monitoren en te evalueren. Zie verder: Assessment, Consultancy, HR Small & Medium Business.
Competenties
Welke kwaliteiten (competenties) heeft u nodig voor een team of functie? En hoe stuurt u op de ontwikkeling ervan. HR Business Point is specialist op het selecteren en meten (iscreen test) van de juiste competenties. Wij maken medewerkers en teams bewust van hun sterke kanten en ontwikkelpunten. Het kennen van elkaars “gebruiksaanwijzing” zorgt tevens voor effectieve inzet van hun kwaliteiten, een objectieve basis voor feedback en optimalisatie van de werkprocessen. Zie verder: Assessment, Consultancy, HR Small & Medium Business, Boardroom Support, HR Coaching & Support.
Competentietest
Welke kwaliteiten (competenties) heeft u nodig voor een team of functie? HR Business Point is specialist op het selecteren en meten van de juiste competenties. Wij testen online kandidaten voor een vacature en testen medewerkers en teams zodat kan worden gestuurd op hun sterke kanten en ontwikkelpunten. Het kennen van elkaars “gebruiksaanwijzing” zorgt tevens voor effectieve inzet van hun kwaliteiten, een objectieve basis voor feedback en optimalisatie van de werkprocessen. Het testresultaat krijgt vorm in een heldere grafische en tekstuele rapportage. Zie verder: Assessment, Consultancy, HR Small & Medium Business.
Concurrentiebeding
Wilt u niet dat u uw (ex) medewerker direct of indirect met u gaat concurreren, maak hierover dan juridisch houdbare afspraken. Wij adviseren u bij het opstellen van de juiste Arbeidsjuridische teksten. Ook kijken wij met dan naar het relatiebeding dat meestal onderdeel is van het concurrentiebeding. Zie verder: Arbeidsjuridisch, Small & Medium Business.
Conflictbemiddeling
Gezonde escalatie kan de lucht klaren in een team of tussen collega's en/of leiding. Lukt dat echter niet dan kunnen de specialisten van HR Business Point, door hun pragmatische aanpak, kennis en ervaring een conflict beslechten. Zie verder: Consultancy, Small & Medium Business, Arbeidsjuridisch.
Contractbeëindiging
Er zij meerdere redenen waarom en manieren waarop een contract kan beëindigen. Maak dus (vooraf) de juiste contractuele afspraken zodat u bij beëindiging niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Gaat beëindiging niet in harmonie, dan adviseren wij over de juiste tactiek en de juridische kaders en helpen u met een correcte afwikkeling. Zie verder: Arbeidsjuridisch, HR Small & Medium Business en HR Coaching & Support.
Digitaal beoordelen
Welke kwaliteiten (competenties) heeft u nodig voor een team of functie? HR Business Point is specialist op het selecteren en meten van de juiste competenties. Wij testen online kandidaten voor een vacature en testen medewerkers en teams zodat kan worden gestuurd op hun sterke kanten en ontwikkelpunten. Het kennen van elkaars “gebruiksaanwijzing” zorgt tevens voor effectieve inzet van hun kwaliteiten, een objectieve basis voor feedback en optimalisatie van de werkprocessen. Het testresultaat krijgt vorm in een heldere grafische en tekstuele rapportage. Vervolgens kunt u in praktijk met onze Jaargesprek generator beoordelen of de functionaris voldoet aan uw verwachtingen. Zie verder: Assessment, Consultancy, HR Small & Medium Business.
Directieondersteuning
Vormen de organisatie en HR-taken een onderdeel van uw taken/verantwoordelijkheden of zijn deze verdeeld over de directie/MT leden en wilt u voor specifieke deskundigheid of ervaring terugvallen op een organisatie of HR-professional? HR Business Point levert de juiste kennis en ervaring die u nodig heeft. Wij leveren kennis en ervaring voor vraagstukken waar u niet regelmatig mee te maken heeft. Dat scheelt tijd en geld en u kunt zich richten op uw kerntaken. Wij helpen u met de juiste tactiek en een plan van aanpak, maar ook samen met u met het oplossen van een HR-probleem, het uitvoeren van een organisatieverandering, reorganisatie of verbetertraject. U bepaalt wat u nodig heeft en hoeveel tijd of geld dat mag kosten. Zie verder: Boardroom Support, Consultancy, HR Coaching & Support, HR Small & Medium Business, Interim.
Duurzame inzetbaarheid
Hoe zorgt u ervoor dat bij het realiseren van uw bedrijfsdoelstellingen de factor arbeid, uw medewerkers, duurzaam wordt ingezet en ook blijft. Hoe managet u de inzetbaarheid, de gezondheid, de motivatie en de kwaliteiten van uw medewerkers. HR Business Point helpt u bij het formuleren en realiseren van beleid voor duurzame inzetbaar van uw medewerkers. Zie verder: Boardroom Support, Consultancy, HR Coaching & Support, HR Small & Medium Business, Interim.
Eindejaarsbonus
Geweldig natuurlijk, als het resultaat het toelaat, om een eindejaar bonus te mogen uitkeren. Een blijk van waardering voor de collectieve prestatie of wilt u individueel verschil maken. De valkuilen van een eindejaar bonus zijn divers. Zolang u niet vastlegt en er ook geen patroon zit in tijdstip en hoogte van het bedrag is er niet zoveel aan de hand. Legt u zaken vast op papier dan is er gauw sprake van een regel en een verworden recht. Wij helpen u de juiste keuzen te maken en zaken correct vast te leggen. Zie verder: Accounting, Boardroom Support, Consultancy, HR Coaching & Support, HR Small & Medium Business.
Evaluatiegesprek
Correcte terugkoppeling of feedback over het functioneren van uw medewerkers en uzelf levert duidelijkheid op hoe over elkaar, de werkprestatie en de aansturing wordt gedacht. Het stimuleert de motivatie, de persoonlijke ontwikkeling en de samenwerking. Evalueren begint met gewoon te doen en te leren door ervaring. HR Business Point ondersteunt met de juiste instrumenten en het versterken van feedback vaardigheden zodat management en medewerkers elkaar goed kunnen verstaan waardoor werkprestatie en werksfeer verbeteren. Zie verder: Assessment, Boardroom Support, Consultancy, HR Coaching & Support, HR Small & Medium Business.
Exitgesprek
Een gesprek bij uitdiensttreding kan waardevolle informatie en feedback opleveren waarom de medewerker het bedrijf verlaat en welke tips hij heeft voor de achterblijvers. Daarmee kan dan rekening worden gehouden bij het uitstroombeleid. Ook is een exitgesprek goed om het bedrijfsimago naar buiten toe niet onnodig aan te tasten. Zie verder: HR Coaching & Support, HR Small & Medium Business, Boardroom Support.
Feedback
De waarde van feedback wordt onvoldoende onderkend. Feedback schept duidelijkheid en motiveert op een efficiënte en effectieve manier. In praktijk zien we echter dat feedback niet of onjuist wordt gegeven. Dat leidt tot irritatie en demotivatie en kost onnodig veel energie. HR Business Point beschikt over ervaren trainers en coaches die u helpen bij het tijdig geven van de juiste feedback. Ook voor adequate dossieropbouw een onmisbare vaardigheid. Zie verder: HR Coaching & Support, HR Small & Medium Business, Boardroom Support.
Feestdagen
Dat zijn vrije dagen die wettelijk of in een CAO zijn vastgelegd. Wordt er toch gewerkt, dan geldt meestal een toeslag voor deze uren of kunnen de uren op een later tijdstip vrij genomen worden. HR Business Point helpt om uit te zoeken wat specifiek op uw bedrijf van toepassing is zowel binnen een CAO of als er geen CAO geld. Zie verder: Consultancy, HR Small & Medium Business, HR Coaching & Support, Boardroom Support.
Feestdagentoeslag
Wat is verplicht op dit gebied? Officiële feestdagen zijn wettelijk geregeld en worden als toch gewerkt moet worden veelal gezien als een zondag. In CAO's gelden meestal speciale toeslagen voor werken op een feestdag. Ook kan de CAO bepalen wat officiële feestdagen zijn waarop vrij af gegeven wordt. HR Business Point helpt om uit te zoeken wat specifiek op uw bedrijf van toepassing is zowel binnen een CAO of als er geen CAO geld. Zie verder: Consultancy, HR Small & Medium Business, HR Coaching & Support, Boardroom Support.
Functieanlayse
Wat zit er allemaal in een functie qua taken/verantwoordelijkheden, opleiding/kennis en competenties? En wat is nodig om binnen de organisatie succesvol te kunnen functioneren? Het feitelijk functioneren van een medewerker ten opzichte van een beschrijving kan zo worden geanalyseerd en geëvalueerd. Wat zijn vervolgens ontwikkel verplichtingen en mogelijkheden van een medewerker zodat functie, functioneren en kwaliteiten/talenten met elkaar in balans zijn. Allemaal vragen die een grondige functieanalyse vereisen. Het analyseren en uitrafelen van de functionele aspecten is een vaardigheid van de adviseurs van HR Business Point. Zie verder: Consultancy, Interim, HR Small & Medium Business.
Functiebeschrijving
Een adequate functiebeschrijving of functieprofiel geeft duidelijkheid over taken/ verantwoordelijkheden, benodigde opleiding/kennis en competenties. Daarmee worden meerdere doelen gediend zoals functie evaluatie, functiewaardering, basis voor wervingstekst en ijkpunt voor overleg. HR Business Point beschrijft functies op basis van actuele informatie en een gewenste situatie, maar altijd concreet en resultaatgericht. Zie verder: Consultancy, Interim, HR Small & Medium Business.
Functiebeschrijvingssyteem
Binnen een CAO of bedrijfstak gelden vaak systemen die op uniforme wijze regelen hoe functies worden beschreven en ingedeeld. Zo kan dan een CAO salarisschaal worden bepaald. Ook bestaan er functiehandboeken waarin generieke voorbeeldfuncties zijn opgenomen verdeeld over functiegroepen of functiefamilies. Dat biedt gemak, maar voor specifieke situaties zal toch maatwerk aan de orde zijn. HR Business Point beschrijft dit maatwerk voor u of past de standaardmethode toe. Zie verder: Consultancy, Interim, HR Small & Medium Business.
Functiefamilie
Functies binnen een vergelijkbaar functioneel aandachtsgebied, bijvoorbeeld commercie, financiën, productie, management, ICT noemen we een functiefamilie of functiegroep. HR Business Point definieert voor u de kenmerken en grenzen van een functiegroep zodat duidelijk is waarbij een specifieke functie bij hoort. Zie verder: Consultancy, Interim, HR Small & Medium Business.
Functiegebouw.
Hoe verhouden de functieniveaus zich ten opzichte van elkaar en de markt (benchmark)? Duidelijkheid over het functieniveau van een functie door het opstellen van juiste functiebeschrijving en een objectieve waardering vormen de basis voor rangordening van functies in een functiegebouw. HR Business Point beschikt over jarenlange ervaring met het beschrijven en waarderen van functies en het inrichten van een functiegebouw. Veelal is dit een proces in coproductie met management en OR. Want zij moeten nut en noodzaak onderkennen en inpassen in het beleid. Zie verder: Consultancy, Interim, HR Small & Medium Business, Accounting.
Functiegroep
Functies binnen een vergelijkbaar functioneel aandachtsgebied, bijvoorbeeld commercie, financiën, productie, management, ICT noemen we een functiegroep of functiefamilie. HR Business Point definieert voor u de kenmerken en grenzen van een functiegroep zodat duidelijk is waarbij een specifieke functie hoort. Zie verder: Consultancy, Interim, HR Small & Medium Business.
Functiehuis
Hoe verhouden de functieniveaus zich ten opzichte van elkaar en de markt (benchmark)? Duidelijkheid over het functieniveau van een functie door het opstellen van juiste functiebeschrijving en een objectieve waardering vormen de basis voor rangordening van functies in een functiehuis. HR Business Point beschikt over jarenlange ervaring met het beschrijven en waarderen van functies en het inrichten van een functiehuis. Veelal is dit een proces in coproductie met management en OR. Want zij moeten nut en noodzaak onderkennen en inpassen in het beleid. Zie verder: Consultancy, Interim, HR Small & Medium Business, Accounting.
Functieomschrijving
Een adequate functieomschrijving of functieprofiel geeft duidelijkheid over taken/ verantwoordelijkheden, benodigde opleiding/kennis en competenties. Daarmee worden meerdere doelen gediend zoals functie evaluatie, functiewaardering, basis voor wervingstekst en ijkpunt voor overleg. HR Business Point beschrijft functies op basis van actuele informatie en een gewenste situatie, maar altijd concreet en resultaatgericht. Zie verder: Consultancy, Interim, HR Small & Medium Business.
Functieomschrijvingssysteem
Binnen een CAO of bedrijfstak, gelden vaak systemen die op uniforme wijze regelen hoe functie worden beschreven en ingedeeld. Zo kan dan een CAO salarisschaal worden bepaald.Ook bestaan er functiehandboeken waarin generieke voorbeeldfuncties zijn opgenomen verdeeld over functiegroepen of functiefamilies. Dat biedt gemak, maar voor specifieke situaties zal toch maatwerk aan de orde zijn. HR Business Point beschrijft dit maatwerk voor u of past de standaardmethode toe. Zie verder: Consultancy, Interim, HR Small & Medium Business.
Functiewaardering
Duidelijkheid over de zwaarte van functies en de onderlinge verhoudingen tussen functies geeft input voor beloning en benchmark. HR Business Point beschikt over ervaren functiewaarderingsspecialisten die bekend zijn met systemen zoals CATS (o.a. architecten, grafimedia, Metaal & Techniek, Recreatiebranche, Woningcorporaties) ISF/SAO, FUWSYS. Maar ook als er geen sprake is van een CAO kan via paarsgewijze vergelijking een goed rangordening van functies worden gemaakt. Zie verder: Consultancy, Interim, HR Small & Medium Business.
Functioneringsgesprek
Wel of niet doen en wat is de waarde ervan? Een slecht functioneringsgesprek is erger dan geen functioneringsgesprek. Functioneringsgesprekken kennen vele valkuilen. Als een organisatie geen cultuur heeft waarin feedback op functioneren wordt gegeven en/of dat dit correct wordt gedaan dan is de kans op succes laag en is veelal dossiervorming het enige doel. Jammer omdat een goed voorbereid en gehouden functioneringsgesprek legio voordelen kent. HR Business Point heeft een online instrument ontwikkeld dat uw organisatie helpt bij het snel en adequaat voorbereiden en voeren van hun functionerings- en beoordelingsgesprekken. Zie onze Jaargesprekken generator. Zie verder: Consultancy, Interim, HR Small & Medium Business, HR Coaching & Support, Boardroom Support.
Functioneringsprobleem
Als een medewerker of team niet goed functioneert, is een goede analyse op zijn plaats. Feedback geven is daarbij een belangrijke vaardigheid om tot de kern van de zaak te komen en om de juiste oplossing te realiseren. Lukt dat niet dan zal een goed dossier, dat is opgebouwd over een representatieve periode (min. 0,5 jaar), aan de basis staan van beëindiging van de arbeidsrelatie. HR Business Point treedt op als procesondersteuner en adviseur bij functioneringsproblemen en lost deze succesvol en resultaatgericht op. Zie verder: Consultancy, Interim, HR Small & Medium Business, HR Coaching & Support, Boardroom Support.
Functioneringsvraagstuk
Als een medewerker of team niet goed functioneert, is een goede analyse op zijn plaats. Feedback geven is daarbij een belangrijke vaardigheid om tot de kern van de zaak te komen en om de juiste oplossing te realiseren. Lukt dat niet dan zal een goed dossier, dat is opgebouwd over een representatieve periode (min. 0,5 jaar), aan de basis staan van beëindiging van de arbeidsrelatie. HR Business Point treedt op als procesondersteuner en adviseur bij functioneringsproblemen en lost deze succesvol en resultaatgericht op. Zie verder: Consultancy, Interim, HR Small & Medium Business, HR Coaching & Support, Boardroom Support.
Fysieke aspecten
Bij fysiek belastende functies zijn de bezwarende omstandigheden, waaronder wordt gewerkt, vaak medebepalend voor de beloning. Het goed in kaart brengen van deze omstandigheden is van belang om een juist beeld te krijgen van de werkomstandigheden en zo functioneel verzuim te voorkomen. HR Business Point brengt de omstandigheden per functie in kaart, voert een RI&E voor u uit en ondersteunt bij het formuleren en realiseren van gezondheid en duurzaamheidsbeleid. Zie verder: Consultancy, Interim, HR Small & Medium Business, HR Coaching & Support, Boardroom Support, Arbo en (ziekte)verzuim.
Geheimhoudingsbeding
Wilt u dat u uw (ex) medewerker uw zaken en belangen respecteert en vertrouwelijke informatie niet naar buiten brengt, maak hierover dan juridisch houdbare afspraken. Wij adviseren u bij het opstellen van de juiste Arbeidsjuridische teksten. Zie verder: Arbeidsjuridisch, HR Small & Medium Business.
Gezondheidsmanagement
Mens sana in corpere sano, een gezonde geest in een gezond lichaam. Gezonde medewerkers functioneren beter en kunnen meer aan. Het belang voor u als werkgever om hieraan mee te werken is dus groot. Maar waar ligt uw verantwoordelijkheid en waar die van uw medewerkers? HR Business Point helpt u bij het opzetten van het juiste beleid, het ontwikkelen van de juiste instrumenten en de uitvoering in praktijk. Zie verder: Consultancy, Interim, HR Small & Medium Business, HR Coaching & Support, Boardroom Support.
Grafimedia branche
Een bedrijfstak waarin HR Business Point al meer dan 20 jaar ervaring heeft en een tak die HR Business Point van binnen en buiten kent. Omdat wij de bedrijfstak, de CAO, de functies en de ontwikkelingen goed kennen zijn wij in staat op de meeste organisatie en HR vragen het juiste antwoord te geven en u adequaat te ondersteunen. Zie verder: Consultancy, Interim, HR Small & Medium Business, HR Coaching & Support, Boardroom Support.
Gratificatie
Structureel of incidenteel belonen blijft organisaties bezighouden. Wat zijn de voor en nadelen? Onderzoek wijst telkens opnieuw uit dat prestatiebonussen in de meeste gevallen niet leiden tot een hogere motivatie en de arbeidsproductiviteit eerder lager dan hoger wordt. Wij helpen u graag bij het maken van de juiste keuze; wat goed bij uw organisatie past. Zie verder: Consultancy, HR Small & Medium Business, Accounting
Handboek P&O/HR
Het Personeelshandboek, Personeelsreglement, Bedrijfsreglement of Personeelsgids is een opsomming van regels en voorwaarden die voor alle werknemers gelden. Voorwaarde is wel dat in iedere arbeidsovereenkomst wordt verwezen naar dit reglement. Het verdient aanbeveling voor ieder bedrijf om duidelijkheid te scheppen over wat mag, kan en moet. Wij hebben de beschikking over een veelvoud aan personeelsreglementen, die naar uw inzichten kunnen worden aangepast. Zie verder: Consultancy HR HR Small & Medium Business, Arbeidsjuridisch.
Helpdesk
Uw HR/P&O vraag stelt u via de mail of per telefoon. Onze adviseurs staan dan, ook buiten kantooruren, voor u klaar om u het juiste antwoord te geven en u concreet te helpen bij het oplossen van een probleem. Lukt het niet via deze weg dan komen wij bij u langs en geven vooraf aan welke tijd en kosten met een bezoek gepaard gaan. Komen wij er zelf niet uit dan schakelen wij door naar ervaren vakspecialisten, zoals een arbeidsrechtadvocaat, die bij ons aangesloten zijn. Voorop staat dat u het juiste antwoord krijgt. Zie verder: HR Small & Medium Business, Arbeidsjuridisch.
Informatieplicht OR
Volgens art. 31`van de wet op de OR bent u verplicht om desgevraagd inlichtingen te verstrekken aan de OR of commissies. Het hoe of wat hiervan en welke onderwerpen het betreft vertellen wij u graag en wij helpen met het transparant maken van de juiste informatie. Zo draagt de relatie tussen u en uw OR in positieve zin bij aan het functioneren en het resultaat van uw bedrijf. Zie verder: Boardroom Support, Consultancy, HR Coaching & Support, HR Small & Medium Business.
Inrichten HR/P&O afdeling
Staat u op het punt een HR/P&O afdeling in te richten, de taken anders in te richten of een professionaliseringsslag te maken? HR Business Point adviseert en ondersteunt u bij dit proces zodat u de juiste keuzes maakt t.a.v. taakverdeling, vereiste kennis en ervaring en competenties en daarbij de kosten goed in de gaten houdt. Ook de HR-verantwoordelijkheden van Management en middenkader worden niet overgeslagen. Zie verder: Consultancy, HR Small & Medium Business, Assessment.
Instemmingsaanvraag OR
Heeft u een OR houdt er dan rekening mee dat u voor bepaalde acties, zoals het invoeren of wijzigen van een beoordelingssysteem, volgens art. 27 van de wet op de OR, de instemming van de OR nodig heeft. HR Business Point adviseert en ondersteunt u bij het opstellen van de aanvraag en het behandeling door de OR. Zie verder: Boardroom Support, Consultancy, HR Coaching & Support, HR Small & Medium Business.
Introductieprogramma
Een goed introductie en inwerk programma levert een belangrijke bijdrage aan het slagen van een nieuwe medewerker in uw bedrijf. HR Business Point stelt dit voor u op en begeleidt de introductie als u dat wil. Zie verder: Consultancy, HR Small & Medium Business.
Inverdienregeling
Heeft u een studieovereenkomst met uw medewerker en betaalt u geheel of gedeeltelijk de kosten, dan is het goed om ook een regeling of contract overeen te komen waarin u afspreekt of er studiekosten moeten worden terugbetaalt als de medewerker niet slaagt voor het diploma en/of binnen een bepaalde bij u uit dienst gaat. HR Business Point heeft hiervoor modellen of maakt maatwerk als u dat wilt. Zie verder: HR Small & Medium Business, Arbeidsjuridisch.
iscreen test
Welke intellectuele capaciteiten en competenties (kwaliteiten) heeft u nodig voor een team of functie? HR Business Point is specialist op het selecteren en meten van de juiste capaciteiten competenties. Wij testen kandidaten online voor een vacature en testen medewerkers en teams zodat kan worden gestuurd op hun sterke kanten en ontwikkelpunten. Het kennen van elkaars “gebruiksaanwijzing” zorgt tevens voor effectieve inzet van hun kwaliteiten, een objectieve basis voor feedback en optimalisatie van de werkprocessen. Het testresultaat krijgt vorm in een heldere grafische en tekstuele rapportage. Zie verder: Assessment, Consultancy, HR Small & Medium Business.
Jaarbeoordeling
Mits goed uitgevoerd is de jaarbeoordeling een prima instrument om het functioneren van uw medewerkers te evalueren. Beoordelingscriteria en functioneringsafspraken worden concreet vastgelegd en bieden houvast voor ontwikkeling, beloning en dossiervorming. HR Business Point beschikt over een onlinesysteem waarmee leidinggevenden snel en gemakkelijk een gestructureerde beoordeling kunnen opstellen. Ook medewerkers kunnen zich in het systeem zelf een waardering geven. Het uiteindelijke gesprek kan vervolgens eenvoudig worden gevoerd en biedt de medewerker helderheid over zijn positie en kansen. Ons onlinesysteem beperkt papieren rompslomp en zorgt voor tijdwinst en gemak. Zie verder: Consultancy, HR Small & Medium Business Jaargesprek generator.
Jaarevaluatie
Mits goed uitgevoerd is de jaarbeoordeling een prima instrument om het functioneren van uw medewerkers te evalueren. Beoordelingscriteria en functioneringsafspraken worden concreet vastgelegd en bieden houvast voor ontwikkeling, beloning en dossiervorming. HR Business Point beschikt over een onlinesysteem waarmee leidinggevenden snel en gemakkelijk een gestructureerde beoordeling kunnen opstellen. Ook medewerkers kunnen zich in het systeem zelf een waardering geven. Het uiteindelijke gesprek kan vervolgens eenvoudig worden gevoerd en biedt de medewerker helderheid over zijn positie en kansen. Ons onlinesysteem beperkt papieren rompslomp en zorgt voor tijdwinst en gemak. Zie verder: Consultancy, HR Small & Medium Business Jaargesprek generator.
Jaargesprek
Mits goed uitgevoerd is de jaarbeoordeling een prima instrument om het functioneren van uw medewerkers te evalueren. Beoordelingscriteria en functioneringsafspraken worden concreet vastgelegd en bieden houvast voor ontwikkeling, beloning en dossiervorming. HR Business Point beschikt over een onlinesysteem waarmee leidinggevenden snel en gemakkelijk een gestructureerde beoordeling kunnen opstellen. Ook medewerkers kunnen zich in het systeem zelf een waardering geven. Het uiteindelijke gesprek kan vervolgens eenvoudig worden gevoerd en biedt de medewerker helderheid over zijn positie en kansen. Ons onlinesysteem beperkt papieren rompslomp en zorgt voor tijdwinst en gemak. Zie verder: Consultancy, HR Small & Medium Business Jaargesprek generator.
Jaarlijkse Loonsverhoging.
Veel CAO systemen keen een jaarlijkse loonverhoging als er nog groei in de schaal mogelijk is. Goed en volledig functioneren is daarbij een voorwaarde. Maar wanneer is er sprake van onvoldoende functioneren en hoe is dat vastgesteld en vastgelegd? Beloning kent vele valkuilen. Heldere ijkpunten en correcte vastlegging voorkomen die. HR Business Point heeft specialisten op het gebied van beloningsvraagstukken die met kennis en ervaring en de juiste kengetallen u het juiste advies kunnen geven. Zie verder: Consultancy, HR Small & Medium Business, Accounting.
Jubileumuitkering
Staat het niet in uw CAO, dan bent u niets verplicht maar de fiscus staat u toe om op of na 25 jaar en ook 40 jarig dienstverband een onbelaste jubileumuitkering van maximaal een maandsalaris toe te kennen aan uw medewerker. Minder mag natuurlijk ook. Wilt u precies weten welke elementen in uw geval tot het maandsalaris horen neem dan even contact met ons op. Zie verder: HR Small & Medium Business, Accounting.
Kandidatenselectie
Bent u op zoek naar de juiste kandidaat voor een functie. Dan ondersteunen wij u daarbij met: opstellen functieprofiel en advertentietekst, selecteren van de juiste media en plaatsen van de advertentie, CV analyse, testen van kandidaten, voorbereiden en mede uitvoeren van selectie gesprekken en het selecteren van kandidaten. Zie verder: Consultancy, HR Small & Medium Business.
Kantonrechterprocedure
Lukt het niet om er onderling uit te komen of is er sprake van een dwingende reden of redelijke onbillijkheid dan staat de weg naar de kantonrechter open. De wet werk en zekerheid bepaalt dat er hoger beroep mogelijk is tot cassatie aan toe. Een goed dossier en een deskundig advocaat maken dat de kans op succesvol beroep wordt verkleind. HR Business Point probeert rechtzaken te voorkomen door goede dossiervorming en een tactische aanpak. Onze advocaat schakelen wij tijdig in zodat uw zaak met het juiste resultaat voor u wordt afgewikkeld. Zie verder: Arbeidsjuridisch, Consultancy, HR Small & Medium Business.
Kerncompetenties
De onderscheidende kwaliteiten voor succesvolle functie-uitoefening zijn de kerncompetenties of kernkwaliteiten. Ontwikkeling en beoordeling ervan is voor zowel u als uw medewerker een transparant proces als dat plaatsvindt aan de hand van meetbare en voor beide herkenbare kerncompetenties. HR Business Point kan per functie de kerncompetenties selecteren of u doet dat zelf met behulp van onze Jaargesprek generator. Aan de hand van vier functioneringsniveaus per competentie kunt u objectief het functioneren van uw medewerker online testen, monitoren en afspraken maken over persoonlijke ontwikkeling. Zie verder: Consultancy, HR Small & Medium Business, Assessments.
Kernkwaliteiten
De onderscheidende kwaliteiten voor succesvolle functie-uitoefening zijn de kerncompetenties of kernkwaliteiten. Ontwikkeling en beoordeling ervan is voor zowel u als uw medewerker een transparant proces als dat plaatsvindt aan de hand van meetbare en voor beide herkenbare kerncompetenties. HR Business Point kan per functie de kerncompetenties selecteren of u doet dat zelf met behulp van onze Jaargesprek generator. Aan de hand van vier functioneringsniveaus per competentie kunt u objectief het functioneren van uw medewerker online testen, monitoren en afspraken maken over persoonlijke ontwikkeling. Zie verder: Consultancy, HR Small & Medium Business, Assessments.
Kerstgratificatie
Structureel of incidenteel belonen blijft organisatie bezighouden. Wat zijn de voor en nadelen? Onderzoek wijst telkens opnieuw uit dat prestatiebonussen in de meeste gevallen niet leiden tot een hogere motivatie en de arbeidsproductiviteit eerder lager dan hoger wordt. Wij helpen u graag bij het maken van de juiste keuze; wat goed bij uw organisatie past. Zie verder: Consultancy, HR Small & Medium Business, Accounting.
Klachtenprocedure
Wilt u een interne klachtenprocedure bijvoorbeeld bij functiewaardering, beoordelingsgesprekken of i.v.m. ongewenst gedrag? HR Business Point stelt die voor u op rekening houdend met de cultuur in uw bedrijf. Zie verder: Consultancy, HR Small & Medium Business, Arbeidsjuridisch.
Levensfasebeleid
Als onderdeel van duurzaam HR-beleid begint het belang van levensfasebeleid al bij de aanname van een jonge medewerker. Want hoe lang blijft die bij u in de organisatie werken en wat doet u er samen aan om de inzetbaarheid duurzaam rendabel te houden inde opeenvolgende leven en ontwikkel fases? HR Business Point formuleert samen met u het beleid, bedenkt de instrumenten en neemt de juiste maatregelen om uw medewerker in alle levensfases duurzaam te laten functioneren met een hoog mogelijk resultaat. Zie verder: Consultancy, HR Small & Medium Business, Interim.
Loonadministratie
Zelf doen of uitbesteden? Wij adviseren u bij deze afweging in relatie tot kosten en efficiency. Wilt u uitbesteden dan zoeken wij voor u de juiste dienstverlener. Zie verder: Accounting, Consultancy, HR Small & Medium Business.
Loonbeleid
Wanneer geeft u welke beloning voor welke functie of prestatie? Een helder loonbeleid biedt duidelijkheid voor u en uw medewerkers bij beloning en beloningsvraagstukken. De adviseurs van HR Business Point ontwerpen en realiseren met u maatwerkbeleid. Zie verder: Consultancy, HR Small & Medium Business, Accounting, Arbeidsjuridisch.
Loongebouw
Wat bepaalt de waarde van de functie en welk loon staat daartegenover? Via rangordening van functies, soms vastgelegd in een CAO en een benchmark van uw bedrijf ten opzichte van de markt bepaalt u wat de beloning per functie wordt. Zo ontstaat er een overzicht van functie en loonschalen en kunt u de beste mensen binnenhalen voor een marktconform salaris dat past binnen de kostenstructuur van uw organisatie. HR Business Point help u bij het ordenen van de functie en lonen zodat u duidelijkheid krijgt over de verhoudingen, uw kosten en uw concurrentiepositie op de arbeidsmarkt. Zie verder: Consultancy, HR Small & Medium Business, Accounting, Arbeidsjuridisch.
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
Zeer breed begrip maar voor ons betekent het rekening houden met de 3 P’s, people, planet en profit. Elke organisatie dient bereid te zijn om verantwoordelijkheid te nemen voor de gevolgen van haar activiteiten op mens, milieu en maatschappij (de 3 M’s)>HR Business Point is ervan overtuigd dat bedrijven die MVO handelen, op lange termijn succesvoller zijn dan hun concullega’s!! Zie verder: HR Small & Medium Business, Consultancy en Interim.
Management Team (MT)
Veelal de leiding van een organisatie of bedrijf. In grotere of Engelstalige bedrijven vaak vertegenwoordigd door afkortingen als CEO en CFO. Alle disciplines worden vertegenwoordigd door een lid van het MT. Dit zegt echter weinig over de beslis- en slagvaardigheid van het team. Wij hebben wij veel ervaring opgedaan met diverse MT’s en hebben de instrumenten om uw MT te beoordelen. Zie verder: Board Room Support, HR Coaching & Support, Consultancy.
Management Vaardigheden
Van draagvlak creëren tot motiveren en van communiceren tot het leiden van een project. Managers dienen over een scala aan vaardigheden te beschikken. Wilt u de vaardigheden van de managers van uw bedrijf ontwikkelen of wilt u een analyse van deze vaardigheden dan kunnen wij u hierbij de helpende hand bieden op allerlei manieren. Vraag een vrijblijvend gesprek aan en wij maken u wijzer. Zie verder: Assessment, HR Coaching & Support, Board Room Support, Consultancy.
Management
Uw management is van groot belang in uw onderneming. Zij zijn de verbinding en verduidelijking naar uw medewerkers. Of het nu gaat om het coachen of opleiden van uw management bij HR-vraagstukken, ondersteunen bij veranderingsprocessen of het formuleren van een integraal beleidsplan, HR Business Point adviseert en ondersteunt. Zie verder Boardroom Support, HR Coaching & Support, Consultancy.
Medewerkerstevredenheid
Medewerkerstevredenheid heeft grote invloed op de prestaties van uw organisatie. Een gemotiveerde medewerker zet net dat stapje extra. En daar plukt u als werkgever de vruchten van! HR Business Point heeft standaardenquêtes om e.e.a. te meten, maar kan ook uw specifieke vragen en doelen verwerken in de enquête. Zie verder: HR Accounting.
Medezeggenschap
Hebt u een Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging of bent u van plan deze in te stellen dan kunnen wij u op weg helpen bij advies- of instemmingsaanvragen, training van de OR, instellen ondernemingsraad (voorlichting, procedures, verkiezingen, etc.). Zie verder: Board Room Support, HR Coaching & Support Consultancy en HR Small & Medium Business.
Mediation
Veel vraagstukken op het gebied van ontslag en lastige ziektegevallen doen we zelf. Indien nodig schakelen we snel door naar ervaren vakspecialisten uit ons brede netwerk. Zie verder: Over ons, Arbeidsjuridisch.
Middenkader
Het middenkader zit letterlijk en figuurlijk in het midden van de hiërarchie van uw bedrijf. Deze leidinggevenden geven leiding aan het uitvoerend personeel en zijn de schakel tussen de werkvoer en de directie. Alleen al om die “vertaal”-reden zijn zij van groot belang voor uw bedrijf. HR Business Point helpt u bij het proces van de juiste man/vrouw op de juiste plaats, zowel bij de werving als bij het noodzakelijke onderhoud Zie verder: HR Coaching & Support, Board Room Support, Interim, HR Small & Medium Business, Assessment.
O&O fonds
Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen zijn ervoor om financieel bij te dragen aan de scholing van werknemers in uw branche. Werkgevers kunnen een beroep doen op de middelen die de O&O-fondsen beheren. Sommige O&O-fondsen bieden zelf cursussen aan of ontwikkelen scholingsprojecten voor de branche. Wij kunnen u helpen om voor uw bedrijf een doortimmerd opleidings- of ontwikkelplan te maken op functie- en/of activiteitenniveau en de financiële bijdrages voor u te incasseren. Zie verder: erkende O&O-fondsen en verwante fondsen en Jaargesprek generator.
Ondernemingsraad
Hebt u een Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging of bent u van plan deze in te stellen dan kunnen wij u op weg helpen bij advies- of instemmingsaanvragen, training van de OR, instellen ondernemingsraad (voorlichting, procedures, verkiezingen, etc.). Zie verder: HR Small & Medium Business, Consultancy, Arbeidsjuridisch.
Ongewenst gedrag
Op grond van de Arbowet en de Algemene Wet Gelijke Behandeling zijn werkgevers verplicht ongewenste omgangsvormen op het werk tegen te gaan Werknemers kunnen op de werkvloer te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen. Ongewenste omgangsvormen op het werk hebben negatieve gevolgen voor de getroffen werknemers. Zij kunnen in de ziektewet of de WGA/WIA terecht komen. Ongewenste omgangsvormen hebben ook een negatief effect op de teamspirit en de sfeer binnen een bedrijf. Dat kan ten koste gaan van de productiviteit en het imago van een bedrijf. Ongewenst gedrag is voor eenieder een relatief begrip. Wat voor de een als gewoon of misschien grappig wordt gezien, kan voor de ander storend en contraproductief worden gezien. In uw bedrijfsreglement kunnen wij voor u opnemen wat voor u de definitie inhoudt en wat de sancties(s) kan zijn bij overtreding hiervan. Zie verder: Arbeidsjuridisch, HR Small & Medium Business.
Ontslag
Heeft u een individuele ontslagzaak of gaat het om een reorganisatie. Wij helpen u met het juiste plan van aanpak en de beste (juridische) tactiek. Zo voorkomen of beperken we de schade. Onze adviseurs zijn juridisch terdege onderlegd, maar kennen hun grenzen en schakelen in uw belang tijdig door naar onze arbeidsrechtsadvocaat. Zie verder: Arbeidsjuridisch, Consultancy.
Ontwikkelplan
Zowel vanuit ontwikkeling van uw bedrijf als vanuit ontwikkeling van uw medewerker is het van belang (integraal management) om na te gaan of uw medewerker opgeleid is voor datgene wat u in de toekomst verwacht nodig te hebben binnen uw bedrijf. Bovendien is het een goed moment om stil te staan bij de huidige ontwikkeling van uw medewerker. In het licht van de ontwikkeling van uw onderneming kunt u bovendien bepalen welk gedrag in de toekomst gewenst is en welke aspecten nog ontbreken en aangevuld dienen te worden. Zie verder: Zie hiervoor Assessment, Jaargesprekgenerator.
Opleidingsbeding
Eén van de lastigste bedingen in de arbeidsovereenkomst in het opleidings- of studiekostenbeding. Voor de realisatie van dit beding is van belang dat de opleiding overeenkomt met de duur van de arbeidsovereenkomst (niet korter), de keuze van een interne dan wel een externe opleiding en de logica die er moet zijn tussen ontslagdatum en tijd die de werkgever heeft kunnen profiteren van de kennis van de werknemer. Mocht u twijfels hebben over een dergelijk beding dan zijn wij u graag van dienst. Zie verder: Arbeidsjuridisch, HR Small & Medium Business, Contract generator.
Opleidingsplan
Zowel vanuit ontwikkeling van uw bedrijf als vanuit ontwikkeling van uw medewerker is het van belang (integraal management) om na te gaan of uw medewerker opgeleid is voor datgene wat u in de toekomst verwacht nodig te hebben binnen uw bedrijf. Bovendien is het een goed moment om stil te staan bij de huidige ontwikkeling van uw medewerker. In het licht van de ontwikkeling van uw onderneming kunt u bovendien bepalen welk gedrag in de toekomst gewenst is en welke aspecten nog ontbreken en aangevuld dienen te worden. Zie hiervoor Assessment Jaargesprek generator
Organisatieadvies
HR Business Point kunt u voor diverse problemen in de arm nemen. Of het nu gaat om het begeleiden van veranderingen, het aanreiken van een nieuwe methode of procedure of het vaststellen van een probleem of het aandragen van alternatieven. Wij helpen u graag bij deze processen en vraagstukken. Zie verder: Consultancy, Interim, HR Small & Medium Business, Board Room Support.
Organisatieontwikkeling
Veelal loopt het management aan tegen het feit dat gewenste veranderingen vaak stranden doordat vaste patronen hardnekkiger blijken te zijn. Wij kunnen u helpen dit vaste patroon te doorbreken en ervoor zorgen dat het gewenste resultaat bereikt wordt. Zie verder: Consultancy, Interim, HR Small & Medium Business.
Organisatiestructuur
Organisatiestructuur is de wijze waarop taken binnen een organisatie zijn verdeeld en de wijze waarop vervolgens afstemming tussen deeltaken tot stand is gebracht. Het heeft dus te maken met de verdeling van activiteiten over afdelingen en de taken van de werknemers. Verandering hierin gaat verder dan het opstellen van een nieuw organogram. Hiervoor is het handig om een doorwrocht plan te maken en een (aftrap-)moment om volgens de nieuwe wijze te gaan werken. Wij kunnen u in dit proces prima van dienst zijn met ervaring en kennis. Zie verder: Consultancy, Interim, HR Small & Medium Business, en Board Room Support.
Organogram/organigram
Schematisch overzicht van de hiërarchie binnen het bedrijf nuttig voor zowel medewerkers binnen uw bedrijf als voor klanten en leveranciers. Ook na een reorganisatie verdient het aanbeveling om uw organogram aan te passen. Zie verder: Consultancy, HR Small & Medium Business.
P&O functionaris
Voor bedrijven met een P&O functionaris kunnen wij een aanvullende rol spelen bij een eenmalig project of een project waarbij het nuttig is om de P&O functionaris van vrij te spelen. Voor bedrijven zonder P&O functionaris kunnen wij in samenspel met diegene die het personeelsbeleid bepaalt of het personeelsbeheer uitvoert, actief zijn bij advisering en implementatie. Wij leggen u dit graag een keer uit in een vrijblijvend gesprek. Zie verder: Consultancy, HR Small & Medium Business en HR Interim.
Paarsgewijs vergelijken
Methode bij functiewaardering waarbij door middel van onderlinge vergelijking (paarsgewijze vergelijking) de verhoudingen in functiezwaarte bepaald worden, uitmondend in een rangorde van functies. Hiervoor is in eerste instantie een recente functiebeschrijving nodig. Wij kunnen u bij beide processen van dienst zijn en hebben hiervoor specialisten in dienst. Zie verder: Consultancy, Interim, HR Small & Medium Business.
Participatiewet
Met ingang van 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. Doel hiervan is zoveel mogelijk mensen met een arbeidshandicap aan een baan te helpen bij een “gewoon” bedrijf. Werkgevers hebben toegezegd zelf jaarlijks een aantal banen te creëren. Ondernemingen met meer dan 25 werknemers zijn verplicht een bepaald percentage van haar personeelsbestand te laten bestaan uit mensen met een arbeidshandicap. Graag rekenen wij u voor wat het voordeel is zowel in maatschappelijke zin als voor u als bedrijf om medewerkers met een arbeidshandicap in dient te nemen. Zie verder: Consultancy, HR Small & Medium Business, Arbeidsjuridisch.
Pensioen
Heeft uw bedrijf al een pensioenregeling of wilt u deze voor uzelf of uw medewerkers laten doorrekenen dan kunnen wij of onze specialisten u voor alle vragen bijstaan. Zie hiervoor HR Accounting, Arbeidsjuridisch.
Personeelsadministratie
Personeelsadministratie, niet te verwarren met de loonadministratie zorgt voor de gegevens van uw medewerkers zoals arbeidscontracten, identiteitsbewijzen, loonbelastingverklaringen, maar ook gegevens over pensioen, studies en studieregelingen. Wij hebben ervaring met vele vormen van personeelsadministratie en kunnen u goed adviseren m.b.t. doel en inrichting van uw personeelsadministratie. Zie verder: HR Accounting.
Personeelsdossier
Alle documenten m.b.t. uw medewerker slaat u op in het personeelsdossier. Denk daarbij wel op de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens. Uw werknemer mag tevens in beginsel inzage krijgen in zijn of haar eigen dossier. Het dossier is tevens van belang bij eventueel ontslag op basis van functioneren. Zie verder: Consultancy, HR Small & Medium Business, Arbeidsjuridisch.
Personeelsgids
Het Personeelsreglement of Handboek Personeels, Bedrijfsreglement, Personeelsgids is een opsomming van regels en voorwaarden die voor alle werknemers gelden., Voorwaarde is wel dat in iedere arbeidsovereenkomst wordt verwezen naar dit reglement. Het verdient aanbeveling voor ieder bedrijf om duidelijkheid te scheppen over wat mag, kan en moet. Wij hebben de beschikking over een veelvoud aan personeelsreglementen, die naar uw inzichten kunnen worden aangepast. Zie verder: HR Small & Medium Business, Consultancy, Arbeidsjuridisch.
Personeelsreglement
Het Personeelsreglement of Handboek Personeels, Bedrijfsreglement, Personeelsgids is een opsomming van regels en voorwaarden die voor alle werknemers gelden., Voorwaarde is wel dat in iedere arbeidsovereenkomst wordt verwezen naar dit reglement. Het verdient aanbeveling voor ieder bedrijf om duidelijkheid te scheppen over wat mag, kan en moet. Wij hebben de beschikking over een veelvoud aan personeelsreglementen, die naar uw inzichten kunnen worden aangepast. Zie verder: HR Small & Medium Business, Consultancy, Arbeidsjuridisch.
Personeelsvertegenwoordiging
Heeft uw bedrijf een Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging of bent u van plan deze in te stellen dan kunnen wij u op weg helpen bij advies- of instemmingsaanvragen, training van de OR, instellen ondernemingsraad (voorlichting, procedures, verkiezingen, etc.). Zie verder: HR Small & Medium Business, Consultancy, Arbeidsjuridisch.
Persoonlijk ontwikkelplan
Zowel vanuit ontwikkeling van uw bedrijf als vanuit ontwikkeling van uw medewerker is het van belang (integraal management) om na te gaan of uw medewerker opgeleid is voor datgene wat u in de toekomst verwacht nodig te hebben binnen uw bedrijf. Bovendien is het een goed moment om stil te staan bij de huidige ontwikkeling van uw medewerker. In het licht van de ontwikkeling van uw onderneming kunt u bovendien bepalen welk gedrag in de toekomst gewenst is en welke aspecten nog ontbreken en aangevuld dienen te worden. Zie verder: Jaargesprek generator, Consultancy, HR Small & Medium Business.
Persoonlijke toeslag
Een persoonlijke toeslag is meestal bedoeld om een verschil in salaris na een (her)indeling van de functie van uw medewerker te compenseren. Het bedrag boven het maximum van de schaal wordt als persoonlijke toeslag gezien. Hoe hiermee om te gaan in de toekomst is maatwerk en daar kunnen wij u door onze ervaringen hiermee heel goed in adviseren. Zie verder: HR Small & Medium Business, Arbeidsjuridisch.
Pestprotocol
Op grond van de Arbowet en de Algemene Wet Gelijke Behandeling zijn werkgevers verplicht ongewenste omgangsvormen op het werk tegen te gaan Werknemers kunnen op de werkvloer te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen. Ongewenste omgangsvormen op het werk hebben negatieve gevolgen voor de getroffen werknemers. Zij kunnen in de ziektewet of de WGA/WIA terecht komen. Ongewenste omgangsvormen hebben ook een negatief effect op de teamspirit en de sfeer binnen een bedrijf. Dat kan ten koste gaan van de productiviteit en het imago van een bedrijf. Ongewenst gedrag is voor eenieder een relatief begrip. Wat voor de een als gewoon of misschien grappig wordt gezien, kan voor de ander storend en contraproductief worden gezien. In uw bedrijfsreglement kunnen wij voor u opnemen wat voor u de definitie inhoudt en wat de sancties(s) kan zijn bij overtreding hiervan. Zie verder: Arbeidsjuridisch, HR Small & Medium Business, Consultancy.
Poortwachter
De Wet Verbetering Poortwachter verplicht u, om samen met uw werknemer en de arbodienst ervoor te zorgen dat uw werknemer z.s.m. en verantwoord weer aan het werk kan. Wij van HR Business Point kunnen u niet alleen als regisseur helpen bij dit proces, maar kunnen u ook behoeden voor de grootste fouten die hierbij gemaakt kunnen worden en die jarenlang aanzienlijke kosten kunnen veroorzaken. Zie verder: Arbo & verzuim, HR Small & Medium Business, Consultancy.
Prestatienorm
Voor ons is de prestatienorm de richtlijn om te zorgen dat het gedrag van werknemers aansluit bij de strategie van de organisatie om de doelstellingen te halen. Een bedrijf kan met behulp van positieve of negatieve prikkels stimuleren dat deze norm gehaald wordt. Zie verder: Assessment, HR Small & Medium Business, Consultancy, Arbeidsjuridisch.
Probleemanalyse
Met dit formulier brengt uw bedrijfsarts de situatie van uw werknemer in kaart: welke beperkingen heeft hij en wat betekent dit voor zijn of haar mogelijkheden om te werken. Daarnaast geeft deze Probleemanalyse een advies aan de werknemer en werkgever voor het Plan van aanpak. Zie verder: Arbo & Verzuim, Arbeidsjuridisch, HR Small & Medium Business.
Profielanalyse
Wij gebruiken zowel voor selectie van kandidaten als bij ontwikkeling van medewerkers de testen van Iscreen (http://iscreen.nl/). Deze test geeft inzicht in de werkstijl van een kandidaat of werknemer, hetgeen heel veel aanvullende informatie geeft en u kan helpen bij uw besluitvormingsproces. Graag laten wij een keer de mogelijkheden hiervan de revue passeren. Zie verder: Assessment.
Re-integratie
Hebt u naar uw mening voldoende gedaan om de re-integratie van uw medewerker te bevorderen. Is uw dossier compleet en UWV-proof. Het is ons vak en de gevolgen bij niet of niet geheel voldoen aan de eisen van het UWV kunnen voor u aanzienlijk zijn. Wij kunnen u zowel begeleiden als het gaat om (geleidelijke) teruggang naar de oude functie van uw medewerker als het begeleiden naar een passende functie binnen of buiten uw bedrijf. Zie verder: Arbo & Verzuim en HR Small & Medium Business.
Reiskostenvergoeding
Een medewerker heeft recht op een reiskostenvergoeding als dat overeengekomen is in de arbeidsovereenkomst of CAO. Er bestaat derhalve geen wettelijk recht op een reiskostenvergoeding. Daar staat tegenover dat het niet verboden is om een hogere vergoeding te geven, oftewel een vergoeding die de fiscale grenzen te boven gaat, het meerdere wordt evenwel belast. Onder bepaalde voorwaarden is de reiskostenvergoeding onbelast en kan ook worden gegeven naast de werkkostenregeling. Zie verder: Arbeidsjuridisch.
Relatiebeding
Bijzondere vorm van een concurrentiebeding in arbeidsovereenkomsten, Het is mogelijk om een concurrentiebeding om te zetten naar een zo te noemen relatiebeding. Een dergelijke aanpassing van het concurrentiebeding houdt in dat een werknemer dan wél de overstap mag maken naar de nieuwe werkgever. In een relatiebeding wordt het de werknemer echter wel verboden om cliënten, relaties dan wel werknemers van de vorige werkgever mee te nemen naar zijn of haar nieuwe baan. Zie ook: concurrentiebeding Zie verder: Arbeidsjuridisch.
Reorganisatie
Elk bedrijf komt weleens op het punt dat zij geconfronteerd wordt met een individuele ontslagzaak of wellicht gaat het dit keer om een reorganisatie. Wij helpen u met het juiste plan van aanpak en de beste (juridische) tactiek. Zo voorkomen of beperken we de schade. Onze adviseurs zijn juridisch terdege onderlegd, maar kennen hun grenzen en schakelen in uw belang tijdig door naar onze arbeidsrechtadvocaat. Zie verder: Arbeidsjuridisch, HR Small & Medium Business, HR Coaching & Support, Board Room Support.
Reorganisatieplan
Plan waarbij in fases wordt bepaald waarom er gereorganiseerd wordt, wat en hoe er georganiseerd wordt, in welk tijdsbestek e.e.a. plaatsvindt en last but not least wat het uiteindelijke doel is van de reorganisatie. Aangezien 70% van de reorganisaties niet goed gaan, is het van het grootste belang om vooraf deze vragen te benoemen en te analyseren. Zie verder: HR Small & Medium Business, HR Coaching & Support, Consultancy, Board Room Support.
Resultaatgerichte functiebeschrijving
In een resultaatgerichte functiebeschrijving zijn niet de taken beschreven, maar de resultaten die de taken moeten opleveren. Die geven houvast. Ook gedrag wordt meetbaar gemaakt in competenties. Resultaatgerichte functiebeschrijvingen zijn de spil in prestatiemanagement. Wij zijn groot voorstander van dergelijke functiebeschrijvingen en hebben ook een online functionerings- en beoordelingssysteem dat de werkresultaten evalueert. Zie verder: Consultancy, HR Small & Medium Business, Jaargesprek generator.
Retentiebonus
De retentiebonus is een middel om personeel ervan te weerhouden de onderneming (vóór een bepaald tijdstip) te verlaten. Het is een vergoeding die een werkgever toekent aan een werknemer op voorwaarde dat die werknemer nog gedurende een bepaalde periode in dienst blijft van de betrokken werkgever. Is de betrokken werknemer na de afgesproken periode nog in dienst van de betrokken werkgever, dan krijgt hij de bonus. Als hij/zij toch eerder opstapt, gaat de bonus aan zijn neus voorbij. In plaats van de term retentiebonus worden ook wel de termen blijfbonus, blijfpremie, blijfpakket, bindingspremie, arbeidsmarkttoeslag en behoudbonus gebruikt. Zie verder: Arbeidsjuridisch.
Risico-inventarisatie en evaluatie
Eén van de verplichtingen vanuit de Arbo-wet (maar ook van uw verzekering!) is het opstellen van een zogenaamde R.I.&E., waarin wij inzicht geven in de eventuele risico’s van de gevaren die zich kunnen voordoen in uw bedrijf. Buiten het wettelijk en financieel (verzekeringen) kader is het opstellen van een SMART-plan van aanpak een goede manier om het veiligheidsbewustzijn van uw medewerkers in uw bedrijf te vergroten. Wij kunnen u zowel helpen bij de opstart als bij het actualiseren van de R.I.&E Zie verder: Arbo & Verzuim, Arbeidsjuridisch, HR Small & Medium Business.
Ronselbeding (of anti-..)
Het doel van een anti ronselbeding is een verbod op te leggen aan een ex-werknemer om andere werknemers van de werkgever of zelfstandigen die voor hem werkzaamheden verrichten te bewegen om hun relatie met de werkgever te beëindigen en voor de nieuwe werkgever te gaan werken. Een anti-ronselbeding ligt in het verlengde van een concurrentie- en relatiebeding. Zie verder: Arbeidsjuridisch.
Salaris
Onze stelling is dat een salarisverhoging “slechts” een facet is van het totale spectrum aan beloningen, maar wel een hele belangrijke. Voor u is het van belang om te onderkennen of en hoe u salarisverschillen binnen functies kunt motiveren. Wij kunnen voor diverse sectoren een benchmark maken van uw bedrijf en/of functies ten opzichte van branchegenoten, waarderen de functies en stellen een functiehuis/salarishuis voor u op. Laat ons vrijblijvend en discreet u een keer adviseren in dit lastige kennisgebied. Zie verder: Accounting, Consultancy, HR Small & Medium Business, Arbeidsjuridisch.
Salarisgebouw
Het salarisgebouw bestaat uit een functielijst, een salaristabel, een salarisparagraaf en een overzicht van onder- en bovenschalige medewerkers. Wij kunnen op uw verzoek een op maat gesneden salarisgebouw voor uw organisatie ontwerpen. Uitgangspunten hierbij zijn de salarissen zoals die doorgaans betaald worden in uw branche. Zie verder: Accounting, Consultancy, HR Small & Medium Business, Arbeidsjuridisch.
Salarishuis
Het salarisgebouw bestaat uit een functielijst, een salaristabel, een salarisparagraaf en een overzicht van onder- en bovenschalige medewerkers. Wij kunnen op uw verzoek een op maat gesneden salarisgebouw voor uw organisatie ontwerpen. Uitgangspunten hierbij zijn de salarissen zoals die doorgaans betaald worden in uw branche. Zie verder: Accounting, Consultancy, HR Small & Medium Business, Arbeidsjuridisch.
Scholing
Zowel vanuit ontwikkeling van uw bedrijf als vanuit ontwikkeling van uw medewerker is het van belang (integraal management) om na te gaan of uw medewerker opgeleid is voor datgene wat u in de toekomst verwacht nodig te hebben binnen uw bedrijf. Bovendien is het een goed moment om stil te staan bij de huidige ontwikkeling van uw medewerker. In het licht van de ontwikkeling van uw onderneming kunt u bovendien bepalen welk gedrag in de toekomst gewenst is en welke aspecten nog ontbreken en aangevuld dienen te worden. Zie verder: Consultancy, HR Small & Medium Business, Assessment en Jaargesprekgenerator.
Seksuele intimidatie
Op grond van de Arbowet en de Algemene Wet Gelijke Behandeling zijn werkgevers verplicht ongewenste omgangsvormen op het werk tegen te gaan Werknemers kunnen op de werkvloer te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen. Ongewenste omgangsvormen op het werk hebben negatieve gevolgen voor de getroffen werknemers. Zij kunnen in de ziektewet of de WGA/WIA terecht komen. Ongewenste omgangsvormen hebben ook een negatief effect op de teamspirit en de sfeer binnen een bedrijf. Dat kan ten koste gaan van de productiviteit en het imago van een bedrijf. Ongewenst gedrag is voor eenieder een relatief begrip. Wat voor de een als gewoon of misschien grappig wordt gezien, kan voor de ander storend en contraproductief worden gezien. In uw bedrijfsreglement kunnen wij voor u opnemen wat voor u de definitie inhoudt en wat de sancties(s) kan zijn bij overtreding hiervan. Zie verder: HR Small & Medium Business, Arbeidsjuridisch.
Sociaal beleid
Breed begrip van zaken over hoe u ten opzichte van uw medewerkers omgaat met hun ontwikkeling, de communicatie, de begeleiding zowel van nieuwe als bestaande medewerkers, de huidige en toekomstige taken, de arbeidsvoorwaarden, de medezeggenschap, het verzuim kortom het hele palet van personeelsbeleid. Wij kunnen u van dienst zijn om al deze facetten door te nemen ten aanzien van gewenste en aanwezige situatie. Zie verder: Consultancy, HR Coaching & Support, HR Small & Medium Business, Boardroom Support.
Sociaal plan
Samengevat beschrijft een sociaal plan de voorzieningen die werknemers krijgen bij collectief ontslag. Met het sociaal pal geeft de werkgever aan op welke wijze de sociale en financiële gevolgen worden opgevangen voor zowel de vertrekkende als de blijvende werknemer. U kunt er daarbij voor kiezen of u de vakbond en/of de OR hierin laat meedenken of meebeslissen. Wij kunnen u helpen bij deze overwegingen en kunnen u een goed en uitvoerbaar sociaal plan leveren wat OR- vakbondsproef is. Zie verder: Arbeidsjuridisch, Consultancy, HR Coaching & Support, HR Small & Medium Business.
Sociale kaart
Op de sociale kaart vindt u informatie en advies over wonen, welzijn en zorg in uw gemeente. De sociale kaart wijst de weg, geeft informatie of komt met suggesties voor een oplossing. Voor uw medewerkers bent u vaak het aangewezen punt als zij het niet meer weten. Voor u de taak om goed door te verwijzen en eventueel behulpzaam te zijn voor uw medewerker. Zie verder: HR Small & Medium Business, HR Coaching & Support.
Studiekostenbeding
Eén van de lastigste bedingen in de arbeidsovereenkomst in het opleidings- of studiekostenbeding. Voor de realisatie van dit beding is van belang dat de opleiding overeenkomt met de duur van de arbeidsovereenkomst (niet korter), de keuze van een interne dan wel een externe opleiding en de logica die er moet zijn tussen ontslagdatum en tijd die de werkgever heeft kunnen profileren van de kennis van de werknemer. Mocht u twijfels hebben over een dergelijk beding dan zijn wij u graag van dienst. Zie verder: Arbeidsjuridisch, HR Small & Medium Business.
Tantième
De term tantième wordt gebruikt voor een deel van de winst dat oorspronkelijk aan de bestuurders van vennootschappen wordt uitgekeerd. Dit is eigenlijk een vergoeding voor de bestuurder die afhangt van hoe goed hij/zij het bedrijf heeft bestuurd. Zoals bonus meestal wordt betaald op basis van een individuele of teamprestatie is tantième meestal afhankelijk van de winst van het bedrijf. Zie verder: HR Small & Medium Business, Accounting, Arbeidsjuridisch.
Teambuilding
Verzamelnaam voor een reeks groepsactiviteiten, waarbij samenwerking, communicatie en sfeerverbetering centraal staat. Voor inspirerende voorbeelden en de fiscale behandeling hiervan adviseren wij u graag. Zie verder: HR Coaching & Support, Consultancy, Board Room Support.
Teamontwikkeling
Veel teams in bedrijven lukt het niet om samen beter te presteren dan het beste teamlid alleen zou kunnen. Wij kunnen u van dienst zijn door ervoor te zorgen dat uw team een optimaal resultaat kan bereiken. Zie verder: HR Coaching & Support, Consultancy, HR Small & Medium Business, Board Room Support.
Toeslag
In arbeidsrechtelijke zin een percentage op het uurloon of het salaris vanwege onregelmatige dienst(en), persoonlijke overwegingen (zie persoonlijke toeslag), bijzondere omstandigheden (gevarentoeslag). Zie verder: Arbeidsjuridisch, HR Small & Medium Business.
Uitwisselbare functie
Uitwisselbare functies zijn volgens het UWV functies die naar functie-inhoud, vereiste kennis en vaardigheden en vereiste competenties vergelijkbaar zijn. Dit begrip is met name van belang als u van plan bent om een reorganisatie door te voeren. Dit luistert zeer nauw, aangezien fouten of onvolledigheden in de ontslagaanvraag tot vertraging en/of niet het juiste doel kunnen leiden. Wij van HR Business Point helpen u tot zover u aangeeft dat nodig te hebben bij het aanvragen van een ontslagvergunning. Zie verder: Arbeidsjuridisch, HR Small & Medium Business, Consultancy, Board Room Support.
UWV
Het UWV is een heel belangrijke instelling voor zowel werknemers als werkgevers. U hebt hiermee te maken bij het aanvragen van (bedrijfseconomisch) ontslag, al of niet doorbetalen tijdens ziekte en eventueel bij arbeidsbemiddeling voor het aantrekken van nieuw personeel en eventueel het verkrijgen van subsidie bij het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zie verder: Arbeidsjuridisch, HR Small & Medium Business.
Vakantieopbouw bij ziekte
Voorheen bleef de vakantieopbouw beperkt tot de laatste 6 maanden. Bij ziekte is de vakantieopbouw(wettelijk) beperkt tot de wettelijke vakantiedagen. Dit kan weer worden opgeheven door arbeidsovereenkomst of CAO. Bij twijfel kunt u altijd een beroep op ons doen. Zie verder: Arbeidsjuridisch, HR Small & Medium Business.
Vakantieplanning
Eén van de lastigste planningsvraagstukken binnen een bedrijf is elk jaar de vakantieplanning. Wij hebben een aantal tips en adviezen voor u om dit proces te vergemakkelijken. Zie verder: Arbeidsjuridisch, HR Small & Medium Business.
Vakantierechten
Voor ieder jaar dat een medewerker werkt heeft hij of zij recht op minimaal viermaal de overeengekomen arbeidsduur per week. Veelal wordt in cao’s een hoger recht op vakantie verleend. Zie verder: Arbeidsjuridisch, HR Small & Medium Business.
Vertrouwenspersoon
voor zaken als pesten op het werk, agressie, discriminatie en seksuele intimidatie is het goed om een vertrouwenspersoon te benoemen. Hiervoor kunt u zowel besluiten tot een interne functionaris, maar u kunt dit ook in handen leggen van de Arbodienst of bij één van onze adviseurs, om het belang aan te geven voor de medewerkers bij uw bedrijf. Zie verder: HR Coaching & Support, HR Small & Medium Business, Board Room Support.
Verzuim
Bij ziekteverzuim zijn de kosten voor uw bedrijf vaak groter dan men zich realiseert. Bij ondernemers die een verzuimverzekering hebben afgesloten wordt vaak vergeten dat deze verzekering meestal een eigenrisico kent, slechts een deel van de loonkosten overneemt, dat werkgever vaak zelf de werkgeverslasten dient te betalen. Bij een hoog verzuim (kortdurend) zal uiteindelijk de premie worden aangepast en wordt het verzuim in de basis weer duurder en komen er ook nog eens veel administratieve zaken en kosten voor het inhuren van derden zoals bedrijfsarts, casemanager en arbeidsdeskundige bij kijken. Wij kunnen behalve uw verzuim analyseren, u ook adviseren bij moeilijke verzuimzaken, zodat u verder kunt met ondernemen en uw onderneming. Zie verder: Arbo en (ziekte)verzuim & Verzuim, HR Small & Medium Business, HR Accounting, Arbeidsjuridisch.
WAO/WGA/IVA
Hebt u naar uw mening voldoende gedaan om de re-integratie van uw medewerker te bevorderen. Is uw dossier compleet en UWV-proof. Wij kunnen u zowel begeleiden als het gaat om (geleidelijke) teruggang naar de oude functie als begeleiden naar een passende functie binnen of buiten uw bedrijf. Tevens zijn er diverse subsidies en belastingverlagingen voor uw bedrijf mogelijk indien u uw medewerker in dienst houdt of indien u een medewerker met een structurele beperking in dienst neemt. Laat ons vrijblijvend uw situatie een keer voorrekenen. Zie verder: Arbo & Verzuim, Arbeidsjuridisch, HR Small & Medium Business, Boardroom Support.
Werkgever/werknemer
Freelancer, zzp-er, werknemer of werkgever. Voor u als werkgever is het lastig om iedere keer uw positie te bepalen. Stel ik mij op als werkgever of ben ik dit keer alleen opdrachtgever. Wij kunnen u adviseren bij dit lastige vraagstuk, zodat u toekomt aan uw doelstellingen binnen uw bedrijf. Zie verder: Arbeidsjuridisch, HR Small & Medium Business.
Werkkostenregeling
Vanaf 1 januari 2015 hebben we er allemaal mee te maken, de werkkostenregeling of WKR. Wat kunt u er mee als werkgever, wat zijn de voordelen voor u en/of uw medewerker(s) en hoe kunt u deze regeling inzetten voor uw individuele medewerker of voor uw gehele bedrijf. Wij kunnen u adviseren voor deze vraagstukken en loodsen u door de regeltjes en toepassingen. Zie verder: HR Small & Medium Business, Accounting, Arbeidsjuridisch.
Werkloosheid
Het huidige cijfer vindt u hier.
Werknemer/werkgever
Freelancer, zzp-er, werknemer of werkgever. Voor u als werkgever is het lastig om iedere keer uw positie te bepalen. Stel ik mij op als werkgever of ben ik dit keer alleen opdrachtgever. Wij kunnen u adviseren bij dit lastige vraagstuk, zodat u toekomt aan uw doelstellingen binnen uw bedrijf. Zie verder: Arbeidsjuridisch, HR Small & Medium Business.
Werknemersverzekeringen
De werknemersverzekeringen zijn: Werkloosheidswet (WW), Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), Ziektewet (ZW).
Wet werk en zekerheid
Vanaf 2015 is er vanwege de WWZ veel veranderd in de wet- en regelgeving voor werkgevers. De wijzigingen hebben veel impact voor o.a.: het inlenen van uitzendkrachten, de proeftijd, de aanzegtermijn, het aantal contracten en de duur ervan, vergoeding bij ontslag en de ontslagprocedure.
Ziekte
Bij ziekteverzuim zijn de kosten voor uw bedrijf vaak groter dan men zich realiseert. Bij ondernemers die een verzuimverzekering hebben afgesloten wordt vaak vergeten dat deze verzekering meestal een eigenrisico kent, slechts een deel van de loonkosten overneemt, dat werkgever vaak zelf de werkgeverslasten dient te betalen. Bij een hoog verzuim (kortdurend) zal uiteindelijk de premie worden aangepast en wordt het verzuim in de basis weer duurder en komen er ook nog eens veel administratieve zaken en kosten voor het inhuren van derden zoals bedrijfsarts, casemanager en arbeidsdeskundige bij kijken. Wij kunnen behalve uw verzuim analyseren, u ook adviseren bij moeilijke verzuimzaken, zodat u verder kunt met ondernemen en uw onderneming. Zie verder: Arbo & Verzuim, Arbeidsjuridisch, Accounting, HR Coaching & Support, HR Small & Medium Business en Board Room Support.
Ziekteverzuimbeleid
Het voeren van een ziekteverzuimbeleid is een wettelijke plicht voor elke werkgever. Het voorkomen en beperken van ziekte is immers een vanzelfsprekende doelstelling van het arbobeleid van uw bedrijf. Daarbij komen aspecten bij als: Het maken en bijhouden van een Risico-Inventarisatie en Evaluatie(RIE), opstellen van een ziekteverzuimprotocol, het geven van verzuimtraining aan leidinggevenden, verzuimregistratie en analyse en last but not least, begeleiding bij re-integratie. Kortom veel te regelen voor u als ondernemer waarbij het voor uw medewerkers van belang is dat u dit doet en hoe u dit doet. Graag helpen wij u bij het analyseren van wat moet en wat wenselijk is. Zie verder: Arbo & Verzuim, Arbeidsjuridisch, Accounting, HR Coaching & Support, HR Small & Medium Business, Board Room Support.